زمین,زیبا ویرانه ی باشکوه!

گزیده چکیده های علم زمین شناسی- جایگاه زمین شناسی دردانشگاه های ایران

اساتیدو گرایش های زمین شناسی دانشگاه بوعلی

گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا در سال1365 راه اندازی گردید ودر مقاطع کارشناسی(روزانه وشبانه)

کارشناسی ارشد:

زمین شناسی مهندسی در سال 1377

رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی در سال1378

پترولوژی در سال1382

زمین شناسی اقتصادی در سال 1387

تکتونیک در سال 1390

مقطع دکترا:

زمین شناسی مهندسی در سال1387

 پترولوژی ورسوب شناسی در سال 1390دانشجو میپذیرد.

---------اعضای گروه شامل:

نام ونام خانوادگی: جناب اقای دکتر حسن محسنی: رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی  

سرکار خانم دکتر اشرف ترکیان : پترولوژی   

سرکار خانم دکترلیلی ایزدی کیان : تکتونیک    

جناب اقای دکترغلامرضا خانلری : زمین شناسی مهندسی                              

جناب اقای دکترسعید خدابخش: رسوب شناسی

جناب اقای دکترسید مسعود ساداتی : چینه شناسی وفسیل شناسی

جناب اقای دکترعلی اصغر سپاهی گرو: پترولوژی

جناب اقای دکترمجتبی حیدری  :  زمین شناسی مهندسی                                              

 جناب اقای دکتر حسین شهبازی:  پترولوژی                                                     

جناب اقای دکتربهروز رفیعی:  رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی

جناب اقای دکترمحمد معانی جو: زمین شناسی اقتصادی

جناب اقای دکترعباس نمازی: چینه شناسی وفسیل شناسی

جناب اقای دکترحسین قبادی : زمین شناسی مهندسی                                                                                        

جناب اقای دکترمهرداد براتی :  زمین شناسی اقتصادی       

جناب اقای دکترفرهاد آلیانی: کانی شناسی                                                   

جناب اقای دکترداوود محمدی:  زمین شناسی مهندسی

جناب اقای دکترسید جعفر حسینی دوست: تکتونیک

 

 

[ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۱۴ ] [ 22:38 ] [ فرشته سبکتکین ] [ ]